Log in Registreren

Privacy statement

Dit is het Privacy Statement van Stichting Pulse. Stichting Pulse acht een zorgvuldige omgang met uw
persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Stichting Pulse veilig zijn en dat wij ons houden aan de
geldende wettelijke regels.

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U
kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie
uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed
u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens? En wat is ‘verwerken’?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij
persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en
biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een
brief of e-mail stuurt, of met ons belt.

Veel contacten tussen u en Stichting Pulse verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media.
Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.
Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Stichting Pulse worden gedeeld
‘verwerken’ wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen,
opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.
Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Pulse van u (op geheel of
gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt.

Van wie verwerkt Stichting Pulse persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Stichting Pulse bezoeken, kunnen we
persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van Stichting Pulse. Ook verwerken we
persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of samenwerkingspartners van
Stichting Pulse.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Stichting Pulse, gevestigd aan de Jan
van der Heydenweg 2c. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke
persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.
Mag Stichting Pulse uw persoonsgegevens verwerken?

Stichting Pulse mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag
hebben. De belangrijkste wettelijke grondslagen voor het werk van stichting Pulse zijn:

– uw toestemming;
– de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
Stichting Pulse verwerkt uw persoonsgegevens om haar werk goed te kunnen doen, bijvoorbeeld in het kader
van het uitvoeren van de volgende activiteiten:
– VVE: wij registeren informatie over de ontwikkeling van peuters op onze voorscholen, om onze inzet
voor het kind goed in te richten en om informatie te kunnen delen met de basisschool op het moment
dat het kind 4 wordt

– Cursussen, groepsactiviteiten en voorlichtingsbijeenkomsten: hier houden wij een
deelnemersregistratie bij om facturen te kunnen sturen en/of nadere informatie te kunnen
verstrekken (bijvoorbeeld deelnemers informeren indien er een bijeenkomst uitvalt)
– Meldpunt vrijwillige hulp, vervoer, maaltijden, alarmapparaten: hier houden wij een klantenregistratie
bij om facturen te kunnen sturen en vrijwilligers naar het betreffende adres te kunnen sturen.
– Financiën op orde, buurtbemiddeling, sociale activering, klussendienst: wij delen met vrijwilligers
informatie over de vraagstukken van specifieke klanten en contactgegevens, opdat de vrijwilliger weet
waar hij/zij mee aan de slag moet.
– Jongerenwerk: onder de werking van specifieke privacyconvenanten en in specifieke databanken
(waar alleen professionals toegang tot hebben) registeren we gegevens over jongeren waarover wij
ons zorgen maken
– Alle activiteiten: we houden gegevens van contactpersonen van samenwerkingspartners bij, opdat we
weten we waarvoor moeten benaderen.
– Alle activiteiten: we houden gegevens van onze vrijwilligers bij, om informatie te kunnen delen,
waardering te kunnen uiten, scholing te bieden en informatie over het reilen en zeilen binnen Pulse te
kunnen delen.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming
persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wanneer u van mening bent dat
de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Mocht ons onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw
persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit ook melden bij de AP. Indien de
inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel
mogelijk weten.

Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Stichting Pulse passende
technische en organisatorische maatregelen. Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen
Stichting Pulse niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. Gevoelige en bijzondere gegevens zijn alleen
toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun
werkzaamheden dat ze toegang hebben.

We gaan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Stichting Pulse is
daarom tot geheimhouding verplicht, zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers. Dit ook eveneens voor
derden die door Stichting Pulse zijn ingehuurd. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische
werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht
heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Stichting Pulse bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens
worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk
van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per
doel verschillend zijn.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer Stichting Pulse persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde
rechten. Dit zijn:

– Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
Stichting Pulse verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit,
over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van
toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Behalve als u al op de
hoogte bent hiervan, of als een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

– Inzage in uw gegevens
Bent u klant van Stichting Pulse en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u
gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens
u graag wenst te ontvangen.

– Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht
de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als
uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

– Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens
niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de
verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle
gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

– Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij
uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de
juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn
voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting
Pulse onrechtmatig is.

– Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Pulse kunt u bezwaar maken indien uw
persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

– Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en
machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door een mail te
sturen aan info@stichting-pulse.nl of een brief aan Stichting Pulse, tav de directie, Postbus 29 3400 AA
IJsselstein, en aangegeven wat u precies wenst. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Buitensporige
verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van
buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert
met informatieverzoeken. Bij overhandiging van de gegevens vragen wij u zich te legitimeren, aan de hand van
een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste
persoon verstrekken.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Stichting Pulse
Postbus 29
3400 AA IJsselstein